Patroni

Św. Cyryl i  św. Metody, apostołowie Słowian, patroni Europy (życiorys)

Cyryl (Konstanty) urodził się w  826 r. w Tesalonikach, jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Imię Cyryl przyjął wstępując do zakonu. Po  ukończonych studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął się wykładania filozofii w szkole cysterskiej. W 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał jego starszy brat św. Metody. Na żądanie panującego cesarza Michała III wraz z bratem wyruszyli do kraju Chazarów na Krymie. Celem ich podróży było rozwiązanie sporu religijnego miedzy chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Św. Cyryl przygotował się do tej podróży ucząc się j. hebrajskiego i syryjskiego. ,, Po udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań.”. Z Węgier, a dokładnie z Panonii dwaj bracia udali się do Wenecji, by dla swoich braci uzyskać święcenia kapłańskie. Cyryl starał się  przekonywać  swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa.  Niestety św. Cyryl i Metody zostali oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na ziemi, udali się do Rzymu.  Po śmierci papież św. Mikołaj I  w 867 r., został wybrany Hadrian II. Nowy papież przyjął ich bardzo serdecznie, kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej, zwanym Fatne. Potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb.

Metody ( Michał) urodził się między 815 a 820 r. Posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W młodym wieku został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Ok. 855 roku dołączył do niego jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach.

Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup, Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa lata (870-872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła Metodemu utraconą wolność.

Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania Rzymu z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriarchy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności (881 lub 882). Został przyjęty uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na Morawy, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Cyryla i Metodego

Patronowie naszej Parafii, stróżowie naszego kościoła, święci Cyrylu i Metody, waszemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze.

Proście o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadźcie do Kościoła po pokój, wyjednajcie słabym łaskę pokuty, miłującym was – wytrwanie.

Weźcie w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagajcie rodziców w wychowaniu dzieci, czuwajcie nad młodzieżą. Módlcie się do Boga za chorych i cierpiących w naszej Parafii. Uproście, patroni nasi, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.

Obudźcie ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Sprawcie swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. Amen.

Hymn do św. Cyryla i Metodego

1. Bracia wybrani przez Boga
Miłością Jego złączeni,
Poszli w odległe krainy,
By głosić wiarę Chrystusa.

2. Pan ich obdarzył mądrością,
Zapałem, wiedzą i męstwem,
Aby pogańskim narodom
Wskazali drogę do Niego.

<p>3. Błogosławieństem się stali
Dla Słowian wielkiej rodziny,
Której przynieśli Nowinę,
I dali język modlitwy.

4. Dzisiaj niech swoją opieką
Otoczą ludzi w udręce,
Aby cierpienie wydało
Stokrotny owoc dla nieba.

5. Ojcu, Synowi, Duchowi

Niech będzie chwała na wieki,
Sława zaś Bożym posłańcom
Za dar zbawiennej nauki. Amen.

 

Litania do św. Cyryla i Metodego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani,
ŚŚ. Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa,
ŚŚ. Bracia, synowie Kościoła świętego,
ŚŚ. Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej,
ŚŚ. Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego,
ŚŚ. Bracia, lilie czystości,
ŚŚ. Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej,
ŚŚ. Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności,
ŚŚ. Bracia, słudzy krzyża Chrystusowego,
ŚŚ. Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach,
ŚŚ. Bracia, stróże mądrości Bożej,
ŚŚ. Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości,
ŚŚ. Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej,
ŚŚ. Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju,

ŚŚ. Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich,
ŚŚ. Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego,
ŚŚ. Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych,
ŚŚ. Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych,
ŚŚ. Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących,
ŚŚ. Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego,
SŚ. Bracia, chwalebni przyjaciele Boga
SŚ. Bracia, obrońcy ludów słowiańskich,
SŚ. Bracia, wielcy pośrednicy u Boga,
ŚŚ. Bracia, patroni naszej Parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módlcie się za nami śś. Cyrylu i Metody.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, † otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa * i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Źródło www.cyryl-metody.katowice.opoka.org.pl